La Monstra de l'Anoia

video promo

La Monstra de l'Anoia

MONSTRA DE CINEMA RURAL
8 i 9 Juliol / 8 y 9 de Julio / 8th and 9th of July
CALAFOU (Vallbona dÀnoia -Barcelona-)

català | castellano | english

CONVOCATORIA AUDIOVISUAL I FOTOGRAFICA

"El riu que feia una volta
pel darrera de la nostra casa
era la imatge d'un mirall tou.
Va arribar un home i va dir:
Aquesta volta que el riu fa...
S'anomena meandre.
No era més la imatge d'una serp de cristall
que feia una volta per darrera la casa.
Era un meandre.
Crec que el nom va empobrir la imatge"
Manoel de Barros

Ens ufana anunciar-vos la primera mostra audiovisual y fotogràfica 'La monstra de l'Anoia: Mostra de cinema rural'. La mostra es celebrarà els propers dies 8 i 9 de juliol a CalaFou (Vallbona d'Anoia, Barcelona) L'objectiu és intercanviar produccions fetes des del rural o que recullin en el seu contingut aquesta temática.

TEMATICA
Entenem el rural com l'àmbit extern a la gran ciutat, allò perifèric, allò que es mou en els marges de la metròpoli, però que valorem com a necessari i central a l'hora de construir nous àmbits de desenvolupament no capitalista.

INSCRIPCIÓ
El periode d'inscripció serà des de la data de publicació d'aquesta convocatòria fins al 17 de juny.
Els treballs presentats hauran d'estar publicats amb una llicència creative commons.
Les categories seran dues: AUDIOVISUAL i FOTOGRAFIA:

Audiovisual:
- No existeix límit de durada per a les obres presentades.
- Considerem que la divisió en gèneres resulta fràgil i estreta en molts casos, per tant es podran presentar obres de qualsevol tipus (ficció, documental, videoart...)
Les obres podran ser enviades per internet a través d'enllaços públics o privats a calafou@cooperativaintegral.cat incloent en l'assumpte "Monstra de l'Anoia" i títol de l'obra. També es poden enviar en suport material (dvd, blu-ray) a la direcció postal: Camí de Calafou s/n Vallbona d'Anoia 08785 Barcelona, a l'atenció de "La Monstra de l'Anoia" i el remitent amb el títol de l'obra i el nom de la realitzadora/es.
- Estem obertes a qualsevol format d'enregistrament/captació.
- Conjuntament amb l'obra s'haurà d'enviar la fitxa tècnica.

Fotografia:
- S'admetran treballs d'una única fotografia o sèries d'un màxim de 6 fotos.
- Els treballs hauran de pujar-se a https://files.puscii.nl/ i els enllaços s'enviaran a calafou@cooperativaintegral.cat amb l'assumpte 'La Monstra de l'Anoia: Fotografia' i el títol de la foto/serie o el nom de l'autora per a fer la selecció prèvia.
- S'haurà d'adjuntar la fitxa tècnica al mail.
- Les obres seleccionades s'hauran d'enviar en format paper a Camí de Calafou s/n Vallbona d'Anoia 08785 Barcelona, a l'atenció de 'La Monstra de l'Anoia: Fotografia', amb el títol de l'obra i el nom de la realitzadora/es.
- Les mesures i el suport de l'obra queden a l'elecció de les participants. En cas de requerir una instal·lació específica s'haurà d'enviar un pdf il·lustratiu.

PREMIS
Totes les seleccionades rebran una estatueta commemorativa de la mostra.
Durant la mostra s'habilitaran cistelles amb el nom de cada obra on el públic podrà depositar regals/recompenses adreçades a cada autora/es.

A més a més d'aquestes recompenses es realitzarà una votació del públic i les obres més votades i la menys votada de cada categoria rebran una cistella de productes fets a Calafou (ous de gallina feliç, licors, sabons/cosmètics naturals, samarreta, fanzins, cerveza artesana...) El contingut exacte de la cistella s'anunciarà en dates properes al festival.

CONVOCATORIA AUDIOVISUAL y FOTOGRÁFICA

"El rio que hacia una vuelta
por detrás de nuestra casa
era la imagen de un cristal blando
Llegó un hombre y dijo:
Esa vuelta que el rio hace...
Se llama meandro
No era más la imagen de una serpiente de cristal
que hacia una vuelta atras de la casa.
Era un meandro.
Creo que el nombre empobrece la imagen"
Manoel de Barros

Nos alegra comunicaros la primera muestra audiovisual y fotográfica 'La Monstra de l'Anoia: Muestra de cine rural'.
La muestra se celebrará los próximos días 8 y 9 de Julio en Calafou (Vallbona d'Anoia - Barcelona).
El objetivo es intercambiar producciones hechas desde el rural o que recojan en sucontenido este tema.

TEMÁTICA
Entendemos lo rural como el ámbito externo a la gran ciudad, lo periférico, aquello quese mueve en los márgenes de la metrópolis pero que valoramos como necesario y central a la hora de construir nuevos ámbitos dedesarrollo no-capitalistas.

INSCRIPCIÓN
El período de inscripción será desde la fecha de publicación de esta convoctoria hasta el 17 de Junio.
Los trabajos presentados deberán estar publicados bajo una licencia creative commons.
Las categoriás serán dos: AUDIVISUAL y FOTOGRAFÍA:

Audiovisual:
- No existe límite de duración para las obras presentadas.
- Consideramos que la división en géneros resulta frágil y extrecha en muchos casos,por tanto se podrán presentar obras de cualquier tipo (ficción,documental, videoarte...)
- La obras podránser enviadas por internet a través de enlaces públicos o privados acalafou@cooperativaintegral.catincluyendo en el asunto "Monstra de l'Anoia" y título de la obra ó en soporte material (dvd, blu-ray) a la dirección postal: Camí de Calafou s/n Vallbona d'Anoia 08785 - Barcelona a la atencíon de "La Monstra de l'Anoia" y remite con título de la obra y realizadora/s.
- Estamos abiertas a cualquier de formato de grábación/captación.
- Junto a la obra se deberá incluir la ficha técnica adjunta.

Fotografia:
- Se admitirán trabajos de 1 una única fotografía o series de un máximo de 6 fotos.
- Los trabajos deberán ser subidos en https://files.puscii.nl/y los enlaces enviados a calafou@cooperativaintegral.cat con asunto 'La Monstra de l'Anoia: Fotografía' y el título de la foto/serie ó el nombre de la autora para la selección previa.
- Deberán adjuntar la ficha técnica al mail.
- Las obras seleccionadas deberán ser enviadas en formato papel a Camí de Calafou s/n Vallbona d'Anoia 08785 Barcelona a la atencíon de 'La Monstra de l'Anoia: Fotografía' y remite con título de la obra y realizadora/s.
- El tamaño y el soporte de la obra queda a elección de las participantes. En caso de requerir una instalación especifica se deberá enviar un pdf ilustrativo.

PREMIOS
Todas las seleccionadas recibirán una estatuilla conmemorativa de la mostra. Durante la muestra se habilitarán cestas con el nombre de cada obra donde el público podrá depositar regalos/recompensas destinadas a cada autora/s.
Además de estas recompensas se realizará una votación del público y la obras más votada y la menos votada de cada categoría recibirá una cesta de productos hechos en calafou (huevos de gallina feliz, licores,jabón/cosméticos naturales, camiseta, fanzines, cervezaartesana...) El contenido exacto de la cesta se anunciará en fechas próximas al festival.

AUDIOVISUAL AND PHOTO CALL

"the river that made a lap behind our house
was the image of a soft glass
a man came and said:
that lap the river is making...
is called meander
it wasn't the image of a glass snake making a lap behind the house any more
it was a meander
I think the name impoverish the image"
Manoel de Barros

We are glad to announce the first audiovisual and photographic exhibition 'La Monstra de l'Anoia: Rural cinema exhibition'.The exhibition will take place in Calafou (Vallbona d'Anoia) onJuly 8-9. The goal of the event is to exchange productions witha rural theme.

THEME
We understand rural outside of a big city, the periphery, the margins of the metropolis, which isimportant and central at the this time fordeveloping new fields of non-capitalistic development.

REGISTRATION
The registration deadline is June 17.

Audiovisual:
- No time limit for the presented works.
- We consider the genre division unhelpful.Therefore, works of any kind of genre can be submitted (fiction, documentary, videoart, etc.).
- Works can be submitted by email to calafou@cooperativaintegral.cat with the subject "Monstra de l'Anoia:" and the title of the work. You can also send discs (dvd, blue-ray) to the following address: "Cami de Calafou s/n Vallbona d'Anoia 08785 - Barcelona". In this case write on the envelope "La Monstra de l'Anoia", as well as the title of the work and the name of the author.
- All recording formats welcome
- Ensure that you attach the Fact Sheet to all submitted work

Photography:
- Works from single photographs to series of maximum 6 photographs are admitted.
- Works can be uploaded tohttps://files.puscii.nl/y and the links sent to calafou@cooperativaintegral.cat with subject "La Monstra de l'Anoia: Photography" and title of the image/series or author name. We shortlist images for the exhibition.
- Afact sheet describing the image should be attached to the mail. Shortlistedworks should be senton paper to "Camí de Calafou s/n Vallbona d'Anoia 08785 - Barcelona", indicating"La Monstra de l'Anoia: Photography"on the envelope, the title of the piece and the author. - The size and support of the work is freely chosen by the participant. In case of a site specific installation, please include instructions in PDF format.

PRIZES
All selectedauthors receive a commemorative statue. Baskets will be installed during the exhibition with the name of eachwork, where the public can deposit gifts & rewards meantforthe author.
Besides these prizes, there will be an audience vote. The most and least popular works of each category receive a gift basket of Calafou made products (happy chicken eggs, booze, soap and natural cosmetics, T-shirts, fanzine, craft-beer).